புதியவை

இலங்கையில் ‘எல்லே’ எனும் பிரதேசத்தில் ராவணன் மன்னன் இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது.

இலங்கையில் 'எல்லே' எனும் பிரதேசத்தில் ராவணன் மன்னன் இருந்ததாக நம்பப்படும் குகையும் அதனுள்ளே அமைந்துள்ள நீல நீர் தடாகமும். அதற்கான நம்பக்கூடிய சில ஆதாரங்கள் அங்கு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது.